Deklaracja dostępności

<h1 id="a11y-deklaracja">Deklaracja dostępności biegu w Chrzypsku Wielkim</h1>
<p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Chrzypsku Wielkim</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a id="a11y-url" href="http://biegchrzypsko.pl">biegu w Chrzypsku Wielkim</a>.</p>
<ul>
<li>Data publikacji strony internetowej: <time id="a11y-data-publikacja" datetime="2022-03-10">2022-03-10</time></li>
<li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <time id="a11y-data-aktualizacja" datetime="2024-05-07">2024-05-07</time></li>
</ul>
<h2>Status pod względem zgodności z ustawą</h2>
<p>Strona internetowa jest <strong id="a11y-status">częściowo zgodna</strong> z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.</p>

<h3>Treści niedostępne</h3>
<ul>
<li>
Nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu.
</li>
<li>
Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.
</li>
<li>
Nie zawsze zachowany jest wymagany kontrast tekstu do tła.
</li>
</ul><h3> Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności</h3>
<ul>
<li>Deklarację sporządzono dnia: <time id="a11y-data-sporzadzenie" datetime="2022-03-10">2022-03-10</time></li>
<li>Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: <time id="a11y-data-deklaracja-przeglad" datetime="2024-03-29">2024-03-29</time></li>
</ul>

<p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. </p>


<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
<ul>
<li>Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: <span id="a11y-osoba">Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Chrzypsku Wielkim</span>.</li>
<li>E-mail: <span id="a11y-email">dyrektor@gokchrzypsko.pl</span></li>
<li>Telefon: <span id="a11y-telefon">612951408</span></li>
</ul>

<p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo:</p>
<ul>
<li>zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>
<li>zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>
<li>wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.</li>
</ul>
<p>Żądanie musi zawierać:</p>
<ul>
<li>dane kontaktowe osoby zgłaszającej,</li>
<li>wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,</li>
<li>wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.</li>
</ul>
<p>Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.</p>

<h3>Skargi i odwołania</h3>
<p>Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:</p>
<ul>
<li>Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim</li>
<li>Adres: ul. Główna 22<br />
64-412 Chrzypsko Wielkie</li>
<li>E-mail: dyrektor@gokchrzypsko.pl</li>
<li>Telefon: 612951408</li>
</ul>
<p>Skargę można złożyć również do <a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.</p>